Privacy regels Berne Kliniek

Zo gaan wij met uw gegevens en privacy om

Uw privacy is belangrijk voor ons. Op deze pagina laten we u weten welke (persoonlijke) gegevens De Berne kliniek van u verzamelt in ons ziekenhuis, via onze websites en social media, en waarom we deze gegevens verzamelen.

Versie 1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31 oktober 2019.

Beroepsgeheim en privacy

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners van De Berne kliniek zijn gebonden aan het beroepsgeheim en mogen in beginsel – zie onder bij ‘Redenen waarom we persoonsgegevens delen’ voor de uitzonderingen – uw gegevens aan niemand anders verstrekken. Degenen die binnen De Berne kliniek rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling.

Alle medewerkers van De Berne kliniek, ook niet-zorgverleners, gaan vertrouwelijk om met de gegevens die patiënten verstrekken en doen hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Onbevoegden geen toegang geven tot uw gegevens.

Welke Persoonsgegevens bewaren wij?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw zorgverlener een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling zoals aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die van een andere zorgverlener afkomstig zijn en die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Uw behandelend arts vraagt deze gegevens met uw toestemming op bij bijvoorbeeld de huisarts of bij een medisch specialist in een ander ziekenhuis.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn is voor medische gegevens in beginsel vijftien jaren, gerekend vanaf het moment waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als nodig voor goede zorg.

 

Redenen waarom we persoonsgegevens delen

De gegevens uit uw dossier kunnen om de volgende redenen gedeeld worden:

 • Informeren van andere zorgverleners binnen of buiten De Berne kliniek. Bijvoorbeeld bij een verwijzing of na ontslag uit het ziekenhuis (dan informeren wij uw huisarts). Dit gebeurt standaard, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
 • De Berne Kliniek deelt het elektronisch patiënten dossier (EPD) met Bernhoven. Wederzijds kan men uw dossier inzien. Dit mag alleen als de betreffende persoon betrokken is bij een behandeling van u zelf. Door belangrijke informatie te delen kunnen wij beter voor u zorgen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben adviseren we u een andere ZBC te consulteren. Als u een bezoek bij ons plant gaan wij ervan uit dat u met het bovenstaande akkoord gaat.
 • Gebruik voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen het ziekenhuis.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Daarnaast worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Uw behandelend arts moet bijvoorbeeld een infectieziekte melden aan de directeur van de GGD.

Wil uw arts uw gegevens om een andere reden dan hierboven aangegeven delen, dan moet hij of zij u daarover informeren en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn (geanonimiseerde gegevens).

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota staat gedetailleerde informatie over uw zorgtraject. Deze informatie gaat ook naar uw zorgverzekeraar. Wanneer u dat liever niet wilt, bijvoorbeeld bij privacygevoelige informatie, kunt u contact opnemen met de debiteurenadministratie via telefoon 0413 – 40 21 20 (alleen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur).

Er komt dan geen gedetailleerde informatie over uw zorgtraject op de nota die ook naar uw zorgverzekeraar gaat. Na het ontvangen van uw verzoek maken wij een verklaring voor u. U kunt deze komen ondertekenen bij uw volgende bezoek aan De Berne kliniek. Meer informatie staat in de bevestigingsmail die u krijgt.

 

Inzage in uw persoonsgegevens of deze corrigeren of vernietigen

Om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en om deze te beheren (correctie of vernietiging) kunt u contact opnemen met onze de Berne kliniek.

 

Ter informatie

Uw verzoek wordt voorgelegd aan de specialist, arts of behandelaar die uw verzoek gaat beoordelen. De volgende medewerkers worden ook betrokkenen bij uw verzoek:

 • PatiëntService.
 • Procescoördinator Quality management van de afdeling ICT.
 • Functionaris voor gegevensbescherming.
 • De specialist, arts of behandelaar.
 • Applicatiebeheerder van het systeem waarin uw gegevens zijn verwerkt.

 

Recht op Inzage

U heeft recht op inzage in uw gegevens in uw medisch dossier, zoals röntgenfoto’s, diagnoses en operatieverslagen. Alleen persoonlijke werkaantekeningen van uw zorgverlener mag u niet inzien.

 

Recht op Correctie

U kunt de gegevens in uw dossier laten aanpassen. Dit kan als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn. Overigens kunt u alleen feitelijke gegevens laten verbeteren, zoals fouten in uw naam of geboortedatum. Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van uw zorgverlener? Dan kunt u deze niet laten corrigeren. Maar u kunt in dat geval wel altijd uw schriftelijk commentaar aan uw medisch dossier laten toevoegen.

 

Recht op Vernietiging

Op uw verzoek kunnen wij uw dossier vernietigen voor het verstrijken van het wettelijk bewaartermijn van 15 jaar. Wij vragen u dan een schriftelijke verklaring te ondertekenen. Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 15 jaar als:

 • Er een andere wettelijke bewaartermijn is.
 • Dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening.
 • De gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.

Wanneer op uw verzoek geen bezwaren van toepassing zijn, zal De Berne kliniek tot vernietiging van de inhoud van uw dossier overgaan. Uw verzoek en schriftelijke verklaring zullen allebei worden bewaard in uw dossier dat verder leeg is. U wordt geïnformeerd als uw verzoek uitgevoerd is.

 

Kopieën medische gegevens

U heeft ook recht op kopieën van uw medische gegevens. Hieraan zijn bij De Berne kliniek geen kosten verbonden.

 

Kinderen/jongeren

 • De wet beschouwt een patiënt vanaf 16 jaar meerderjarig. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage in hun dossier willen, een correctie willen laten aanbrengen of (een deel van) hun medisch dossier willen vernietigen, moeten zelf de aanvraag indienen en ondertekenen. De met gezag belaste ouder(s) of voogd heeft zonder toestemming van de jongere geen recht op medische informatie.
 • Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar dienen zowel het kind als de ouder/voogd het formulier te ondertekenen. Tevens van beiden (kind en ouder/voogd) een kopie van een geldig legitimatiebewijs toevoegen.
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet een van der ouders/voogd het verzoek indienen.

 

Meer informatie

PatiëntService is geopend van maandag t/m donderdag 09.00 uur t/m 16.30 uur en op vrijdag van 09.00 uur t/m 13.00 uur. U vindt PatiëntService in de centrale hal, schuin achter de receptie, routenummer 30. U kunt ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen.

T 0413 – 40 29 00, e-mail: psb@bernhoven.nl.

 

Cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer u één van onze websites bezoekt maakt De Berne kliniek gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Cookies zijn bedoeld om het internetgebruik voor u gemakkelijker te maken. Daarom gaat De Berne kliniek er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies. Mocht u dit wel hebben, dan kunt u het opslaan van cookies in uw browser zelf uitschakelen. In dat geval kan het voor komen dat u geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van deze website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

Wanneer u in deze website een formulier invult, kunnen sommige gegevens opgeslagen worden.

Functionaris voor gegevensbescherming; uw contactpersoon

Binnen De Berne kliniek is een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld, deze werkt ook voor Bernhoven. De FG houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert De Berne kliniek over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en contactpersoon voor alle vragen en klachten van u als betrokkene die over de bescherming van uw persoonsgegevens gaan. Met vragen en klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens, dit zijn gegevens die naar u herleidbaar zijn, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van De Berne kliniek via e-mail:
gegevensbescherming@bernekliniek.nl

Wij helpen u graag

 • De service van een privékliniek binnen een ziekenhuis 
 • Korte wachttijden voor de poli en behandelingen
 • Persoonlijke benadering met goede uitleg