Algemene Voorwaarden & Privacy

Download

Het is heel belangrijk om de algemene voorwaarden te lezen voordat u een behandeling ondergaat bij de Berne Kliniek. Ze gelden voor alle behandelingen. Algemene voorwaarden geven aan wat uw rechten en plichten zijn en wat u van ons mag verwachten.

privacyverklaring Berne Kliniek

Om goede zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medisch noodzakelijke en/of cosmetische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Uw gegevens worden opgeslagen in het systeem van Bernhoven. Uw gegevens komen in het gezamenlijke patiëntendossier zodat uitwisseling met de specialisten van Bernhoven veilig en eenvoudig gaat. Om dit proces goed
te laten verlopen zijn hiervoor duidelijke afspraken met Bernhoven gemaakt. Wij wisselen ook gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Dit geldt ook voor bedrijven die ons ondersteunen met zorgproducten of diensten. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, kunnen wij of Bernhoven u een vragenlijst voorleggen of op een andere manier benaderen. U moet toestemming verlenen als wij gegevens aan derden moeten verstrekken (bijvoorbeeld een arboarts, verzekeringsarts of UWV). Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening (grotendeels hebben wij dit uitbesteed aan Bernhoven). Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met ons secretariaat. Binnen de Berne Kliniek is een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Bernhoven over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en contactpersoon voor alle vragen en klachten van u als betrokkene die over de bescherming van uw persoonsgegevens gaan. Met vragen en klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens, dit zijn gegevens die naar u herleidbaar zijn, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van de Berne Kliniek via e-mail:
gegevensbescherming@bernekliniek.nl

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u
dan contact via onze website. De gegevens en e-mailadres staan op onze website. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Adendum algemene voorwaarden Berne Kliniek

In de Berne Kliniek hebben we de afspraak om materialen die we uit het lichaam halen NIET mee te geven aan de patiënt. Materialen zijn verontreinigd met onder andere bloed en kunnen scherp zijn. Ook kunnen ze zo stuk zijn dat ze uit elkaar vallen (zeker in het geval van borstprothesen). Heeft u prothesen van Mentor dan kunnen we ze indienen voor een garantieprocedure. Voor andere merken doen we dit niet.

Bent u het hier niet mee eens dan raden wij u aan dit tijdens een consult te bespreken. U kunt er voor kiezen om de operatie elders te laten verrichten als wij u hierin niet kunnen volgen. Op het moment dat u op de operatiekamer bent is het niet meer mogelijk om dit te bespreken en/of te veranderen.